top of page

Κατατακτήριες εξετάσεις Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας 2016-2017


Πτυχιακές εργασίες βιβλιοθηκονομίας αρχειονομία εργασίες μουσειολογία ιόνιο πανεπιστήμιο

Οι κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, γίνονται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, με κατάταξή τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων για το ακαδ. έτος 2016-2017. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων δεν επιτρέπεται.


Για την εισαγωγή τους στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα ακόλουθα 3 (τρία) μαθήματα :


 1. Ιστορία 1453-1940

 2. Επιστήμη της Πληροφορίας

 3. Αρχές Μαθηματικών


Εξεταστέα ύλη (Βιβλιογραφία)


Για το μάθημα ΄΄Ιστορία 1453-1940΄΄ :


1α. Aπόστολος Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, 1204-1985, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 155-419.

1β. Ν.Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Εκδόσεις θεμέλιο, Αθήνα 1994, σελ.1-156.


Για το μάθημα ΄΄Επιστήμη της Πληροφορίας΄΄ :


1. Γ. . Μπώκος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2001.


Για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄ :


 1. Χατζηκυριάκου, Κ. (2008), «Αριθμοί, Σύνολα, Σχήματα: Μαθηματικά για τη δασκάλα και τον δάσκαλο», Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σοφία.

 2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου.

 3. Seymoyr Lipschutz, Marc Lars Lipson, Σειρά : Schaum, Θεωρία και προβλήματα στα διακριτά μαθηματικά, εκδόσεις Τζιόλα 2003.


Πιο αναλυτικά η ύλη για το μάθημα ΄΄Αρχές Μαθηματικών΄΄ :


 • Δεκαδικοί Αριθμοί (Πράξεις, Μονάδες Μέτρησης: Μήκους-Εμβαδού-Όγκου-Χρόνου, Ποσοστά, Ποσά: Ανάλογα- Αντίστροφα) Πραγματικοί Αριθμοί (Πράξεις, Δυνάμεις, Ρίζες, Ε.Κ.Π. και Μ.Κ. .)Γεωμετρία {Επίπεδα Σχήματα (Εμβαδόν και Περίμετρος: Τρίγωνου-Παραλληλογράμμου - Τραπεζίου- Κύκλου, Ισότητα και Ομοιότητα Τριγώνων, Πυθαγόρειο Θεώρημα, Στερεά Σχήματα (Μέτρηση: Κύβου- Παραλληλεπίπεδου- Πυραμίδας -Κύλινδρου – Κώνου- Σφαίρας.)}

 • Λογική (Λογικές Προτάσεις, Πίνακας Αληθείας, Λογικοί Σύνδεσμοι, Νόμοι De Morgan, Ταυτολογία), Προτασιακός Τύπος, Καθολικός ποσοδείκτης Υπαρξιακός ποσοδείκτης .

 • Σύνολα (Παραδείγματα, Ισότητα Συνόλων), Υποσύνολα (Ιδιότητες), Δυναμοσύνολο, Πράξεις συνόλων (Ένωση, Τομή, Διαφορά) Συναρτήσεις (Ορισμός, Πράξεις, Γραφική Παράσταση)

 • Στατιστική (Πληθυσμός, Μεταβλητές, Μέτρα: Θέσης – Διασποράς), Πιθανότητες (Ορισμός:Κλασικός-Αξιωματικός, Κανόνες Λογισμού, Συνδυαστική: Βασική Αρχή Απαρίθμησης-Διατάξεις-Συνδυασμοί)΄΄.


Αιτήσεις


Οι ενδιαφερόμενοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα πρέπει να υποβάλουν από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:


α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.


β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων


Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.


Εξετάσεις


Στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄) ορίζεται ότι: «οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος».


Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στην έδρα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας στην Κέρκυρα, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως και 20 Δεκεμβρίου 2016.


Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εξέταση του πρώτου μαθήματος.
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page