top of page

Προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στην Ειδική Αγωγή

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων βρίσκονται σε αναζήτηση θεμάτων που θα μπορούσαν να τους απασχολήσουν στη διαδικασία της Διπλωματικής τους εργασίας. Ο χώρος της Ειδικής Αγωγής παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και μάλιστα οι παράμετροι που μπορεί να μελετήσει κανείς είναι αμέτρητοι. Ως φοιτητικό φροντιστήριο φροντίζουμε να δίνουμε στους φοιτητές μας ένα εύρος θεμάτων μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν για την εκπόνησή τους. Μερικούς από αυτούς του τίτλους, του οποίους μπορεί κάποιος φοιτητής παιδαγωγικού τμήματος να συμβουλευτεί είναι οι παρακάτω.

Διπλωματικές Ειδική Αγωγή, Εκπόνηση διπλωματικών ειδική αγωγή


  • Συνεργασία με τις οικογένειες: Αντιλήψεις για τους εκπαιδευτικούς της ειδικής εκπαίδευσης και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την ενσωμάτωση της συμμετοχής της οικογένειας στα μαθήματα και τις εμπειρίες πεδίου σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης. Η μελέτη αυτή εξετάζει επίσης τις αντιλήψεις των δασκάλων για το τι έμαθαν στο πρόγραμμα τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά με τη συνεργασία με τις οικογένειες με βάση τις εμπειρίες τους με τις οικογένειές τους στο παρελθόν. Η μελέτη αυτή μπορεί να χρησιμοποιήσει ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συνεργασία με τις οικογένειες και το βαθμό στον οποίο οι αντιλήψεις τους επηρεάζονται από το δικό τους οικογενειακό υπόβαθρο καθώς και τις αντιλήψεις τους για το τι έμαθαν στο πρόγραμμά τους. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι στόχοι και τα συναφή ερευνητικά ζητήματα αυτής της μελέτης, ο σχεδιασμός της έρευνας θα είναι περιγραφική περιπτωσιολογική μελέτη.


  • Χρήση μιας εφαρμογής που βασίζεται στο παιχνίδι ως εργαλείου εκμάθησης για μαθητές με μαθηματικά μαθησιακές δυσκολίες για την αύξηση της γνώσης / δεξιοτήτων. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας εφαρμογής που βασίζεται στο παιχνίδι (Motion Math: Fraction) για να βοηθήσει τους μαθητές με Μαθηματικές Αναπηρίες Μάθησης (MLD) να αποκτήσουν δεξιότητες μαθηματικών (κλάσματα), συμπεριλαμβανομένης της σύγκρισης, της εκτίμησης και της επίλυσης προβλημάτων σε ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο . Ο ερευνητής θα χρησιμοποιήσει πολλαπλούς σχεδιασμούς, προκειμένου να καθορίσει εάν οι μαθητές ενισχύθηκαν από τη χρήση της εφαρμογής. Η έρευνα θα παρουσιάσει συστάσεις για περαιτέρω μελέτες για εφαρμογή στην τάξη.


  • Αξιολόγηση πρακτικών ανάγνωσης των καθηγητών Δημοτικής Εκπαίδευσης: Μια Περιγραφική Μελέτη. Σε αυτή την περιγραφική μελέτη, θα μελετηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές αξιολόγησης, ενώ παράλληλα θα εστιάσει η έρευνα στην πρακτική τους εφαρμογή σε μία τάξη. Η έρευνα θα είναι ποιοτική μέσα από την ολοκλήρωση συνεντεύξεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα έχουν αντίκτυπο στον τρόπο δράσης των εκπαιδευτικών μέσα στην αίθουσα.


  • Σύνδρομο Asperger: Μια μελέτη περίπτωσης. Η συγκεκριμένη μελέτη μπορεί να εστιάσει πάνω στις απόψεις που έχουν τα μέλη των οικογενειών που έχουν μέλος άτομο που έχει το σύνδρομο Asperger. Συγκεκριμένα, η μελέτη επεδίωκεi να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη αντίληψή τους για τη νόσο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Συνήθως οι διπλωματικές εργασίες εστιάζουν στα ίδια τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και θέτουν στο περιθώριο το οικογενειακό περιβάλλον. Με τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, ο φοιτητής θα ακολουθήσει την αντίθετη πορεία. Η μέθοδος πάνω στην οποία θα βασιστεί η διπλωματική είναι αυτή των ημιδομημένων συνεντεύξεων.


  • Προοπτικές των Εκπαιδευτικών των Φοιτητών με Διαταραχές του Φάσματος Αυτισμού Σχετικά με τους Παράγοντες που σχετίζονται με την πρόθεσή τους να παραμείνουν στο επάγγελμα. Αυτή η μελέτη μπορεί να εξετάσει τους παράγοντες που σχετίζονται με την πρόθεση των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης να παραμείνουν στο επάγγελμα. Είναι δεδομένο ότι οι επαγγελματίες της ειδικής αγωγής αντιμετωπίζουν προκλήσεις καθημερινά στο επάγγελμά τους που πολλές φορές τους καταβάλουν. Πολλοί από αυτούς επέλεξαν την ειδική αγωγή εξαιτίας της ευκαιρίας απασχόλησης που προσέφερε και όχι τόσο για την εργασιακή καθημερινότητα. Ο εκπαιδευτικός Ειδικής αγωγής αντιμετωπίζει προβλήματα και αυτά θα πρέπει να μελετηθούν. Η διπλωματική εργασία θα βασιστεί στη διάχυση ερωτηματολογίων.


Αν βρίσκεστε στο στάδιο της εκπόνηση διπλωματικής εργασίας επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ξεκινήσουμε τη διαδικασία πρότασης διπλωματικής διατριβής. Η ειδική μας ομάδα θα μελετήσει τον επιστημονικό χώρο στον οποίο θέλετε να ασχοληθείτε στη μελέτη σας και θα σας προτείνει θέματα διπλωματικών εργασιών στην ειδική αγωγή πρωτότυπα και ενδιαφέροντα.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page