top of page

Αναλύοντας την βιβλιογραφία της ΔΠΜ61 Πολιτιστική Επικοινωνία: Ανάλυση και σχεδιασμός επικοινωνιακής στρατηγικής στην εποχή των προκλήσεωνκαι του ψηφιακού μετασχηματισμού


Η πρόσφατη βιβλιογραφία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Η ανάγκη για πιο πρόσφατη βιβλιογραφία είναι ουσιώδης, καθώς αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις, θεωρίες και πρακτικές στον τομέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων. Το πρόγραμμα Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ αντιπροσωπεύει μια σημαντική αναγνώριση της σημασίας του πολιτισμού και της διαχείρισης πολιτιστικών πόρων στη σύγχρονη κοινωνία. Ωστόσο, η αποτελεσματική λειτουργία και εξέλιξη του προγράμματος απαιτεί συνεχή ενημέρωση και πρόσβαση σε πρόσφατες έρευνες, θεωρίες και πρακτικές που αφορούν τον τομέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων.

Η πρόσφατη βιβλιογραφία μπορεί να παρέχει νέες προοπτικές, να διευρύνει το πεδίο της γνώσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών. Επιπλέον, η ενσωμάτωση πρόσφατης βιβλιογραφίας στο πρόγραμμα σπουδών μπορεί να ενισχύσει τη σύνδεση με την πραγματικότητα και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρέχοντας έτσι στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Επιπλέον, η πρόσβαση σε πιο πρόσφατη βιβλιογραφία επιτρέπει την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων. Νέες μεθοδολογίες, πρακτικές και θεωρίες μπορούν να αναδείξουν προκλήσεις και ευκαιρίες στη διαχείριση πολιτιστικών οργανισμών και πόρων. Επιπλέον, η πρόσφατη βιβλιογραφία μπορεί να εμπνεύσει νέες έρευνες και εφαρμογές, προωθώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στον τομέα.

Τέλος, η ενσωμάτωση πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας στο πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ αποτελεί μια δήλωση δέσμευσης προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αρτιότητα των αποφοίτων. Παρέχει μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη ενημερωμένων και ανταγωνιστικών επαγγελματιών στον τομέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων.

Συνοψίζοντας, η πρόσφατη βιβλιογραφία αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την εξέλιξη και την ποιοτική βελτίωση του προγράμματος Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων του ΕΑΠ. Η συνεχής πρόσβαση σε πρόσφατη βιβλιογραφία ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία, παρέχει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και συμβάλλει στην προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της διοίκησης πολιτισμικών μονάδων.


 

Για την ανάθεση της εργασίας ΔΠΜ61 Επικοινωνήστε στο 6931234021 ή academylab365@gmail.com

 

 • Bernstein, J. S. (2007). Arts marketing insights: The dynamics of building and retaining performing arts audiences. San Francisco (CA): John Wiley & Sons (κεφάλαια 4 και 8).

 • Budge, K., & Burness, A. (2018). Museum objects and Instagram: Agency and communication in digital engagement. Continuum, 32(2), 137–150.

 • Capriotti, P., & González-Herrero, A. (2013). Managing media relations in museums through the Internet: A model of analysis for online pressrooms in museums. Museum Management and Curatorship, 28(4), 413– 429.

 • Chung, T.-L., Marcketti, S., & Fiore, A. (2014). Use of social networking services for marketing art museums. Museum Management and Curatorship, 29(2), 188–205.

 • Fletcher, A., & Lee, M. J. (2012). Current social media uses and evaluations in American museums. Museum Management and Curatorship, 27(5), 505–521.

 • Gander, N. (2001). A presence on the web. Museum Practice, 16(New media special), 48–50.

 • Hausmann, A., & Poellmann, L. (2013). Using social media for arts marketing: Theoretical analysis and empirical insights for performing arts organizations. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 10(2), 143–161.

 • Hill, L., O’Sullivan, C., O’Sullivan, T. & Whitehead, B. (2018). Creative arts marketing (3η έκδ.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • Kavoura, A., & Sylaiou, S. (2018). Effective cultural communication via information and communication technologies and social media use. Στο M. Khosrow-Pour (Επιμ.), Encyclopedia of information science and technology (4η έκδ., σσ. 7002–7013). Hershey PA: IGI Global.

 • Kerrigan, F. (2010). Film Marketing. Amsterdam, New York, London: Butterworth-Heinemann, Elsevier.

 • Padilla-Meléndez, A., & del Águila-Obra, A. (2013). Web and social media usage by museums: Online value creation. International Journal of Information Management, 33(5), 892–898.

 • Roberta Garibaldi (2015) The use of Web 2.0 tools by Italian contemporary art museums, Museum Management and Curatorship, 30:3, 230-243, DOI: 10.1080/09647775.2015.1043329

 • Spiliopoulou, A.-Y., Mahony, S., Routsis, V., & Kamposiori, C. (2014). Cultural institutions in the digital age: British Museum’s use of Facebook Insights. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, 11(1), 286–303. Ανάκτηση από http://www.participations.org/Volume 11/Issue 1/17.pdf

 • Sylaiou, S., Kasapakis, V., Gavalas, D. & Djardanova E. (2020) Avatars as Storytellers: Affective Narratives in Virtual Museums. Journal on Personal and Ubiquitous Computing, 24(6), 829-841, Springer Nature, (DOI: 10.1007/s00779-019-01358-2) https://www.researchgate.net/publication/339178206_Avatars_as_storytellers_affective_narratives_in_v irtual_museums

 • Briciu, A., Briciu, V.A. & Kavoura, A. (2020) Evaluating How ‘Smart’ Brașov, Romania Can Be Virtually via a Mobile Application for Cultural Tourism. Sustainability 12 (13), 5324 https://doi.org/10.3390/su12135324 Varbanova, L. (2013).

 • Strategic management in the arts. New York, London: Routledge (κεφάλαια 3, 6 και 7).

 • Κάβουρα, Α. (2021) Επικοινωνία, Διαφήμιση και Μάρκετιγνκ στο Ψηφιακό Περιβάλλον και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αθήνα: Gutenberg.

 • Καστόρας, Σ. (2002). Πολιτιστική επικοινωνία (Τόμ. Α΄: «Αρχές και μέθοδοι επικοινωνίας»). Πάτρα: ΕΑΠ. Κούρτη, Ε. (2003). Η επικοινωνία στο διαδίκτυο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

 • Κυπριανίδου, Ε., Παπαδάκη, Ε. (2018), «Το ψηφιακό μάρκετινγκ σε μουσεία τέχνης και οργανισμούς παραστατικών τεχνών», στο Θεοδοσίου, Α., Παπαδάκη, Ε. Πολιτιστικές βιομηχανίες και Τεχνοπολιτισμός, Αθήνα: Νήσος Μακρή, Α. (2003). Σχεδιασμός μάρκετινγκ. Στο Α. Μακρή, Ά. Αθανασοπούλου, Α. Χαμπούρη-Ιωαννίδου, & Κ. Δάλλας (Επιμ.), Πολιτιστική επικοινωνία (Τόμ. Β: «Μέσα επικοινωνίας», σσ. 93–104). Πάτρα: ΕΑΠ.

 • Σηφάκη, Ε., & Σηφάκης, Γ. (2007). Πολιτιστικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία των πολιτιστικών οργανισμών. Πανελλήνιο Συνέδρίο “Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ” (σσ. 262–266). Ιεράπετρα: Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης του ΤΕΙ Κρήτης. Ανάκτηση από http://www.emark.teicrete.g r/ntm/ntm2007/NTM07.pdf ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


 

Για την ανάθεση της εργασίας ΔΠΜ61 Επικοινωνήστε στο 6931234021 ή academylab365@gmail.com

 

Οι εργασίες στον τομέα της Διοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) που συγγράφονται από το φοιτητικό φροντιστήριο AcademyLab χαρακτηρίζονται από έγκυρες και σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές. Αυτό συμβαίνει διότι το AcademyLab δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του ανανεωμένου υλικού και των πλέον πρόσφατων ερευνητικών ευρημάτων. Οι εκπαιδευτικοί του AcademyLab διαθέτουν επίσης πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων και προηγμένα εργαλεία αναζήτησης, επιτρέποντάς τους να επιλέγουν τις πλέον επίκαιρες πηγές για τις αναφορές των εργασιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές λαμβάνουν υλικό που αντιπροσωπεύει την πιο πρόσφατη και αξιόπιστη γνώση στον τομέα της ΔΠΜ, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα και την εγκυρότητα των εργασιών τους.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page