top of page

Ποιοι είναι οι οργανωσιακοί στόχοι κάθε εταιρείας;

«Ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τύπο της οργάνωσης, είναι σημαντικό να υπάρχουν ισχυρές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των οργανωτικών στόχων, των μακροπρόθεσμων σχεδίων και των μέτρων απόδοσης, προκειμένου να είναι επιτυχής ο οργανισμός».

Ένας οργανισμός είναι μία ομάδα ατόμων που φέρουν δεξιότητες, γνώσεις και, ει δυνατόν, εμπειρία. Η αόρατη δέσμευση που συγκρατεί τους ανθρώπους είναι μέσω της διαμόρφωσης ορισμένων στόχων. Οι περισσότεροι από τους οργανωτικούς στόχους είναι η αύξηση του κέρδους, ο γρήγορος ρυθμός επιστροφής των επενδύσεων (Return of Investments – ROI) , η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και η εξερεύνηση άλλων επιλογών, οι ευκαιρίες ανάπτυξης των προϊόντων και των υπηρεσιών κλπ. Από την άλλη πλευρά, οι μηχανές, οι επενδύσεις και άλλοι φυσικοί πόροι τίθενται υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο. Οι ρόλοι και οι ευθύνες των ανθρώπων υπογραμμίζονται επίσης και αρχίζουν με τη σωστή επιλογή του προσωπικού. Κατά συνέπεια, η αύξηση των επιδόσεων των εργαζομένων υποστηρίζεται από τον σωστό χειρισμό και τη διαχείριση. Όλες οι στρατηγικές και οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι απαραίτητες για τη συνολική διαχείριση ενός οργανισμού.

Οι περισσότερες από τις οργανώσεις σχηματίζονται από τα άτομα που είναι καλά προσανατολισμένα στο περιβάλλον της επιχείρησής τους καθώς και μέσα από την αναγνώριση του χαρακτήρα τους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις συχνά ιδρύονται από τα μέλη οικογενειών, τα οποία και κατέχουν τις περισσότερες από τις κορυφαίες θέσεις. Προκειμένου να οδηγήσει την επιχείρηση προς την επιτυχία της, η διοίκηση θα πρέπει να υπάρχει επιτύχει ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των οργανωτικών στόχων, των μακροπρόθεσμων σχεδίων και των μέτρων απόδοσης. Οι ισχυρές σχέσεις εντός του οργανισμού παρέχουν συμμόρφωση σε ολόκληρο τον οργανισμό. Οι σχέσεις ή οι δεσμοί μπορούν να εκδηλωθούν στις αξίες και στη δεοντολογία στις πολιτικές, στις διαδικασίες, στην εφαρμογή της ασφάλειας και των ελέγχων, στη δημοσιονομική διαχείριση, στη διαχείριση κινδύνου και στη διασφάλισης της ποιότητας (Barrett, 2002).


Διπλωματικές εργασίες Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανωσιακοί στόχοι


Λόγω της ισχυρής σχέσης που αναπτύσσεται στον οργανισμό, υπάρχει μια εταιρική διακυβέρνηση που ευθυγραμμίζει τους στόχους μαζί με τις σχετικές πρακτικές. Το πλαίσιο της σχέσης σχετίζεται με την ιδέα ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδια των οργανώσεων μπορούν να επιτευχθούν αν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα απόδοσης. Επιπλέον, η ενισχυμένη αλληλεξάρτηση των στρατηγικών διαχείρισης με τις οργανωτικές επιδόσεις και τα μέτρα επιδόσεων μπορεί να επιταχύνει τον ρυθμό στην επίτευξη των εταιρικών στόχων ή των μακροπρόθεσμων σχεδίων. Η λογοδοσία αποτελεί βασική συνιστώσα της εταιρικής κουλτούρας.

H έμφαση στα μέτρα απόδοσης, που συνήθως βρίσκονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, μπορεί να αποτελέσει το βασικό στοιχείο για την επιτυχία. Η απόδοση σχετίζεται με έννοιες όπως η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η πίστη στο χρονοδιάγραμμα. Μεγάλο προσόν μιας επιχείρησης είναι να διαθέτει προσωπικό το οποίο είναι σε θέσει να υιοθετεί αλλαγές και να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η απόδοση είναι το πιο κρίσιμο μέρος για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου, λόγω των συνεπειών της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Οι στόχοι απόδοσης μπορούν να ρυθμιστούν σημαντικά για να δημιουργήσουν την πραγματική απόδοση. Οι στόχοι μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως το μακροπρόθεσμο σχέδιο της οργάνωσης και, ει δυνατόν, όλες οι μετρήσεις απόδοσης μπορούν να δημιουργηθούν για να ικανοποιήσουν όλους τους οργανωτικούς στόχους. Η εστίαση του οργανισμού στην παρακολούθηση των πρακτικών απέναντι στην απόδοση των οργανώσεων αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης των στόχων. Αυτά τα μέτρα που προέκυψαν από τη διοίκηση αντικατοπτρίζονται στην ηγεσία, τη διεύθυνση και τον έλεγχο.

Υπάρχει μια εμπειρική βάση της ιδέας ότι η δημιουργία οργανωτικών στόχων είναι τα αποτελέσματα του μακροπρόθεσμου σχεδίου και των οργανωτικών στόχων. Συχνά, οι στόχοι μοιάζουν με την απαίτηση του οργανισμού. Και με τη χρήση της ισχύουσας απόδοσης, φτάνει η διαχείριση και ο έλεγχος. Σε κάθε τμήμα, είναι αναγνωρίσιμο ότι τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης έχουν την ικανότητα να καθοδηγούν και να κατευθύνουν τους ανθρώπους, λόγω των στόχων που έχουν τεθεί ενώπιόν τους. Η αναγνώριση ενός ατόμου σχετικά με τη θέση του στον οργανισμό, καθώς και οι ρόλοι και οι ευθύνες που βρίσκονται στην θέση του είναι μια αποτελεσματική λύση για την επίτευξη των στόχων. Όταν προκύπτουν όλες οι επιδόσεις σύμφωνα με ό, τι προγραμματίζεται και ορίζεται στους στόχους, μπορεί να δημιουργηθεί η ποιότητα της εργασίας.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page